رفع خطوط اخم،خنده،پیشانی و دور چشم با تزریق ژل

272

 

رفع گودی و تیرگی زیر چشم

رفع گودی و تیرگی زیر چشم با تزریق ژل


تزریق ژل چانه

فرمدهی چانه با تزریق ژل


فرمدهی چانه

فرمدهی چانه با تزریق ژل


رفع تیرگی زیر چشم

رفع گودی و تیرگی زیر چشم با تزریق ژل


تزریق ژل خط خنده

تزریق ژل جهت رفع خط لبخند


اصلاح فرم لب

تزریق فیلر جهت رفع خط لبخند


خط خنده

رفع خط خنده و حجیم کردن لب با تزریق فیلر


گونه گذاری

گونه گذاری با تزریق ژل در گونه


رفع خط خنده

رفع خط لبخند با تزریق فیلر


خط خنده

تزریق فیلر جهت رفع خط لبخند


تزریق گونه

تزریق فیلر جهت برجسته کردن گونه و رفع خط لبخند


رفع چین و چروک پیشانی

تزریق فیلر جهت رفع خطوط پیشانی


رفع خط اخم

تزریق فیلر استیلیج فرانسوی جهت رفع خط اخم

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.